code map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code map

    * kỹ thuật

    bản đồ cao độ

    điện tử & viễn thông:

    bản đồ mã