code light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code light

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đèn cốt (ô tô)