code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code.

Từ điển Anh Việt

 • code

  /koud/

  * danh từ

  bộ luật, luật

  labour code: luật lao động

  code of honour: luân thường đạo lý

  điều lệ, luật lệ, quy tắc; đạo lý (của một xã hội, của một giai cấp)

  the code of the school: điều lệ nhà trường

  mã, mật mã

  a code telegram: bức điện viết bằng mật mã

  morse code: mã moóc

  * ngoại động từ

  viết bằng mã, viết bằng mật mã (bức điện)

 • code

  (Tech) mã, mật mã; biên mã (đ); quy định, tiêu chuẩn (d)

 • code

  mt; (điều khiển học) mã, chữ số; tín hiệu // lập mã

  address c. mã địa chỉ

  amplitude c. mã biên độ

  aythemtication c. mã đoán nhận

  binary c. mã nhị phân

  brevity c. mã ngắn gọn

  comma-free c. mã không có dấu phẩy

  error-correcting c. mã phát hiện sai

  excess-six c. mã dư sáu

  five-unit c. mã năm hàng, mã năm giá trị

  four-address c. mã bốn địa chỉ

  frequency c. mã tần số

  ideal c. mã lý tưởng

  identification c. mã đồng nhất hoá

  instruction c. mã lệnh

  letter c. mã bằng chữ

  minimun redundance c. mã có độ dôi ít nhất

  multiaddress c. mã nhiều địa chỉ

  non-systematic c. mã không có hệ thống

  number address c. mã có địa chỉ số

  numerical c. mã bằng số

  order c. mã lệnh

  permutation c. mã hoán vị

  position c. mã vị trí

  pulse c. mã xung

  reflected c. mã phản xạ

  safety c. mã an toàn

  self-correcting c. mã tự chữa, mã tự sửa

  signal c. mã tín hiệu

  single-address c. mã một địa chỉ

  syllable c. mã có hệ thống

  teleprinter c. mã têlêtip, mã điện báo tin

  timing c. mã tạm thời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • code

  * kinh tế

  dãn nhãn

  đánh dấu

  điện mã (mã điện)

  khác dấu

  mật mã

  ngôn ngữ quy ước

  quy lệ

  quy tắc

  số hiệu tài khoản

  * kỹ thuật

  chữ số

  chuẩn tắc

  điều lệ

  ký hiệu

  luật

  mã

  mã hóa

  mã số

  mật mã

  qui tắc

  quy phạm

  số thư mục

  tiêu chuẩn

  tín hiệu

  xây dựng:

  ám hiệu

  ám số

  hóa học & vật liệu:

  bộ luật

  toán & tin:

  ghi mã

  lập mã

  điện:

  xung được mã hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • code

  a set of rules or principles or laws (especially written ones)

  Synonyms: codification

  a coding system used for transmitting messages requiring brevity or secrecy

  (computer science) the symbolic arrangement of data or instructions in a computer program or the set of such instructions

  Synonyms: computer code

  attach a code to

  Code the pieces with numbers so that you can identify them later

  convert ordinary language into code

  We should encode the message for security reasons

  Synonyms: encipher, cipher, cypher, encrypt, inscribe, write in code