code value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code value

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giá trị mã