code-bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code-bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code-bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code-bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code-bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bít mã