code sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code sheet

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tờ mã

    trang mã