code point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code point

    * kỹ thuật

    điểm mã