code error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code error

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lỗi mã