code block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối mã