codepage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

codepage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm codepage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của codepage.

Từ điển Anh Việt

  • codepage

    trang mã, bảng mã