code set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code set

    * kỹ thuật

    tập lệnh