code table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code table

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bảng mã hóa