code tract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

code tract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm code tract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của code tract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • code tract

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường mã

    vết mã