codify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

codify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm codify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của codify.

Từ điển Anh Việt

 • codify

  /'kɔdisil/

  * ngoại động từ

  lập điều lệ; soạn luật lệ; soạn thành luật lệ

  sự chuyển sang mật mã

  hệ thống hoá

 • codify

  đánh mã

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • codify

  * kỹ thuật

  đánh mã

  xây dựng:

  viết bằng mật hiệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • codify

  organize into a code or system, such as a body of law

  Hammurabi codified the laws