coding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coding.

Từ điển Anh Việt

 • coding

  (Tech) biên mã, mã hóa, định mã (d)

 • coding

  sự lập mã, sự mã hoá

  alphabietic c. sự lập mã theo vần chữ cái

  automatic(al) c. sự mã hoá tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coding

  * kỹ thuật

  lập trình

  mã hóa

  sự dịch mã

  sự lập chương trình

  sự mã hóa

  xây dựng:

  sự dịch mã hóa

  việc thảo mã

  toán & tin:

  sự lập mã

  viết mã

Từ điển Anh Anh - Wordnet