cryptography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cryptography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cryptography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cryptography.

Từ điển Anh Việt

 • cryptography

  /krip'tɔgrəfi/

  * danh từ

  mật mã

  cách viết mật mã

 • cryptography

  (Tech) mật mã thuật, mật mã học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cryptography

  * kỹ thuật

  kỹ thuật mã hóa

  mật mã

  sự ghi mật mã

  toán & tin:

  công nghệ mã hóa

  phép ghi mật mã

  sự viết mật mã

  điện tử & viễn thông:

  ghi mật mã

Từ điển Anh Anh - Wordnet