canal section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt cắt kênh