canal reach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal reach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal reach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal reach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal reach

    * kỹ thuật

    nhánh kênh

    cơ khí & công trình:

    đoạn kênh