canal head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đầu kênh