canal port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal port

    * kỹ thuật

    bến trên kênh

    cảng kênh