canal lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal lift

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khoảng cách tàu