canal ditch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal ditch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal ditch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal ditch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal ditch

    * kỹ thuật

    kênh dẫn nước