canalicular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canalicular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canalicular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canalicular.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canalicular

    relating to or like or having a canaliculus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).