canalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canalization.

Từ điển Anh Việt

 • canalization

  /,kænəlai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự đào kênh

  hệ thống sông đào

 • canalization

  (Tech) đặt đường dây, đặt ống dẫn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • canalization

  * kỹ thuật

  hệ thống kênh đào

  sự đào kênh

  xây dựng:

  công trình kênh

  hệ thống kênh thoát

  hệ thống sông đào

  điện lạnh:

  sự tạo kênh

  sự theo kênh

  y học:

  sự tạo ống

Từ điển Anh Anh - Wordnet