amplitude of the vector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of the vector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of the vector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of the vector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of the vector

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    biên độ vectơ