amplitude of convergence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of convergence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of convergence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of convergence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of convergence

    * kỹ thuật

    y học:

    biên độ qui tụ