amplitude code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude code.

Từ điển Anh Việt

  • amplitude code

    (Tech) mã biên độ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude code

    * kỹ thuật

    mã biên độ