amplitude fading effects nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude fading effects nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude fading effects giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude fading effects.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude fading effects

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự tắt dần biên độ