agree on the price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agree on the price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agree on the price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agree on the price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agree on the price

    * kỹ thuật

    ngã giá