agreement on buying options nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement on buying options nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement on buying options giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement on buying options.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement on buying options

    * kinh tế

    hợp đồng ưu tiên mua