agreement on the exchange of goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement on the exchange of goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement on the exchange of goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement on the exchange of goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement on the exchange of goods

    * kinh tế

    hiệp định trao đổi hàng hóa