agreement by piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement by piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement by piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement by piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement by piece

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hợp đồng theo sản phẩm