agreement of lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement of lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement of lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement of lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement of lease

    * kỹ thuật

    hợp đồng cho thuê