agreement tariff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement tariff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement tariff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement tariff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement tariff

    * kinh tế

    thuế quan thỏa thuận