agreement of reimbursement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement of reimbursement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement of reimbursement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement of reimbursement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement of reimbursement

    * kinh tế

    thỏa thuận hoàn trả