agreement on quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement on quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement on quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement on quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement on quality

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thỏa thuận về chất lượng