agreeability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreeability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreeability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreeability.

Từ điển Anh Việt

 • agreeability

  /ə'griəblnis/ (agreeability) /ə,griə'biliti/

  * danh từ

  tính dễ chịu, tính dễ thương

  sự tán thành, sự đồng ý

  agreeableness to sự hợp với, sự thích hợp với

Từ điển Anh Anh - Wordnet