agreed tariff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed tariff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed tariff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed tariff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed tariff

    * kinh tế

    thuế quan thỏa thuận