agreed port of destination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed port of destination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed port of destination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed port of destination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed port of destination

    * kinh tế

    cảng đến thỏa thuận