agreed value policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed value policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed value policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed value policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed value policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm tiền bồi thường định trước