agreed upon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed upon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed upon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed upon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agreed upon

    constituted or contracted by stipulation or agreement

    stipulatory obligations

    Synonyms: stipulatory

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).