act of war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

act of war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm act of war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của act of war.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • act of war

    * kinh tế

    hành vi chiến tranh