act in law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

act in law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm act in law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của act in law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • act in law

    * kinh tế

    hành vi theo luật