trên trong Tiếng Anh là gì?

trên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trên

  on

  phần mềm này chạy trên dos this software runs on dos

  in

  nó đang ngồi trên giường he was sitting up in bed

  above

  trên/dưới zê rô above/below zero

  trên trung bình above average

  over; more than...; out of

  môn toán nó được chín điểm trên mười he got nine out of ten in maths

  upper; superior

  hàm/môi trên upper jaw/lip

  xem cấp trên

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trên

  * adj

  upper, above

  * adv

  upper, on, over

  * adj

  higher, superior

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trên

  in, on; aforementioned, above, over, throughout