trên cái gì trong Tiếng Anh là gì?

trên cái gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên cái gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên cái gì

    * phó từ whereon