trên dưới trong Tiếng Anh là gì?

trên dưới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên dưới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên dưới

    about; approximately; superiors and inferiors