trên giời trong Tiếng Anh là gì?

trên giời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên giời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên giời

    xem trên trời