trên biển trong Tiếng Anh là gì?

trên biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên biển

    at sea

    cuộc sống trên biển life at sea

    những tai nạn trên biển accidents at sea