trên trốc trong Tiếng Anh là gì?

trên trốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên trốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên trốc

    above, overhead