trên núi trong Tiếng Anh là gì?

trên núi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên núi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên núi

    in/on the mountain